Coinmarketcap là một cái chợ coin nơi mà bạn có tìm hểu tất cả các thông tin cơ bản nhất về các đồng tiền điện tử đang được lưu hành trên thế giới hiện nay. Nếu hiểu theo kiểu chứng khoán thì nó là nơi các công ty được niêm yết trên sàn.

Coinmarketcap là một cái chợ coin nơi mà bạn có tìm hểu tất cả các thông tin cơ bản nhất về các đồng tiền điện tử đang được lưu hành trên thế giới hiện nay. Nếu hiểu theo kiểu chứng khoán thì nó là nơi các công ty được niêm yết trên sàn.